Honey & Pollen

Production Status of Chinese Honey from 3000 Forage
Honey
icon Discription Place of Products Crop Season Quantity(MT)
       Rape honey Xinjiang,Qinghai,Sichuan,Shaanxi,Hubei,Anhui,Zhejiang,Jiangxi,Hunan Mar. ~ Jul. 2000
       Sunflower honey Heilongjiang,Inner Mongolia, Xinjiang, Ningxia Jul. ~ Sept. 2000
       Cotton honey Xinjiang, Shandong, Hebei, Henan, Inner Mongolia Jul. ~ Sept. 1000
       Acacia honey Shandong, Henan, Shanxi, Hebei, Liaoning, Gansu Apr. ~ Jun. 800
       Polyflower honey Xinjiang,Qinghai,Sichuan,Shaanxi,Hubei,Anhui,Zhejiang,Jiangxi,Hunan Mar. ~ Oct. 2000
       Linden honey Jilin, Heilongjiang, Hebei Jul. ~ Aug. 1000
       Vitex honey Liaoning, Hebei, Shannxi, Shandong,Inner Mongolia Jun. ~ Aug. 1000
       Buckwheat honey Gansu, Shanxi, Inner Mongolia Jul. ~ Oct. 200
       Clover Honey Xinjiang,QinghaiGansu,Inner Mongolia Jul. ~ Sept. 800
       Fennel Honey Xinjiang,Qinghai,Gansu, Inner Mongolia Jul. ~ Aug. 600
       Gouqi Honey Ningxia,Gansu Jul. ~ Aug. 100
       Longan Honey Fujian,Guangxi Apr. ~ May 400
       JuJube Honey Yunnan,Henan May ~ Jul 600
       Little Ginseng Qinghai,Gansu Jun. ~ Aug. 80
       Litchi Honey Fujian ,Guangxi,Guangdong Apr. ~ May 200
       Loquat Honey Fujian,Sichuan Sept.~ Oct. 50
       Liquorice honey Xinjiang Jul. ~ Aug. 200
Production Status of Chinese Bee Pollen from 3000 Forage
       Rape pollen Xinjiang,Qinghai,Sichuan,Shaanxi,Hubei,Anhui,Zhejiang,Jiangxi,Hunan Jan ~ July 400
       Polyflower pollen Xinjiang,Qinghai,Sichuan,Shaanxi,Hubei,Anhui,Zhejiang,Jiangxi,Hunan whole year 600
       Camellia pollen Sichuan,Hubei,Hunan,Anhui Oct ~ May 200

Honey

 • Rape honey
 • Fennel Honey
 • Sunflower honey
 • Gouqi Honey
 • Cotton honey
 • Longan Honey
 • Acacia honey
 • JuJube Honey
 • Polyflower honey
 • Little Ginseng
 • Linden honey
 • Litchi Honey
 • Vitex honey
 • Loquat Honey
 • Buckwheat honey
 • Liquorice honey
 • Clover Honey

pollen

 • rape pollen
 • Polyflower
 • Camellia pollen